بخشنامه نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران

توسط آبان ۲۳, ۱۳۹۷بخشنامه‌ها

نظر خود را بیان کنید